Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen ONHK frontlit 2800 x 1300 mm

Vernieuwd reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (versie 06-09-2023)

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. ONHK De Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen, concertwedstrijd voor harmonieorkesten

  2. Harmonieorkest

Een orkestvorm bestaande uit hout-, koper-, saxofoons en slagwerkinstrumenten die door haar specifieke samenstelling als harmonieorkest wordt aangemerkt.

2. Organisatorische gegevens

De ONHK worden georganiseerd door de Stichting ONHK

  • Aan de ONHK kan worden deelgenomen door harmonieorkesten uit binnen- en buitenland door uitvoering van het verplichte werk dat voor het betreffende jaar door de organisatie is vastgesteld voor de divisie waarin men uitkomt/speelt.

  • De organisatie behoudt zich het recht voor op grond van de aantallen inschrijvingen voor deelname wedstrijddagen toe te voegen ofwel te laten vervallen.

  • De ONHK zullen plaatsvinden in een door de organisatie aangewezen en geschikt bevonden muziekcentrum.

  • Dag en dagdeel van optreden(s) zullen zo spoedig mogelijk na de datum van sluiting van de inschrijving aan de deelnemers worden medegedeeld.

  • De volgorde van optreden wordt in elke divisie bepaald door een open loting. Iedere deelnemer krijgt van de organisatie bericht over het tijdstip van loting. Van ieder orkest dient één vertegenwoordiger aanwezig te zijn bij de open loting. De uitkomst van de loting is bindend.

  • De ONHK vinden plaats in de volgende divisies:

5e divisie

4e divisie

3e divisie

2e divisie

1e divisie

Concert divisie

  • Voorafgaand aan het optreden in de concertzaal kunnen de deelnemers inspelen in een daarvoor aangewezen ruimte.

  • Op het podium van de concertzaal mag niet worden ingespeeld. Enkel een aantal instrumenten mogen even afstemmen.

3. Verplichte werken

Voor ieder kampioenschap wordt voor elk van de 5 of 6 divisies door de organisatie, op advies van de muziekadviescommissie, een verplicht werk vastgesteld. Deze verplichte werken worden in principe op 6 maanden voor de datum van de kampioenschappen bekend gemaakt. De verplichte werken zijn op hetzelfde moment voor eenieder beschikbaar.

4. Beschikbaarheid slagwerk

De organisatie verplicht iedere deelnemer het door de organisatie beschikbaar gestelde slagwerk instrumentarium te gebruiken. Het is noodzakelijk het kleinere slagwerk (tamboerijn, triangel, enz.) zelf mee te nemen. De kleine snaredrum mag elk orkest ook zelf meenemen en verwisselen met de door de organisatie beschikbaar gestelde snaredrum. Daarnaast mag een orkest een extra set bekkens á deux meenemen, die kleiner van diameter (inches) is dan de aanwezige set(s).

De deelnemers worden voorafgaand aan de ONHK op de hoogte gesteld van het beschikbare slagwerk via de mail en de website van de organisatie.

Eventuele correspondentie over deze lijst verloopt via de organisatie.

5. Voorwaarden inschrijving en deelname ONHK

5.1

Nederlandse harmonieorkesten die niet direct of indirect zijn aangesloten bij de Landelijke Muziekorganisatie KNMO worden niet toegelaten tot de ONHK.

Nederlandse harmonieorkesten zijn verplicht deel te nemen in die divisie/klasse, waarin zij volgens de landelijk erkende reglementen gerechtigd zijn uit te komen.

Niet in een divisie ingedeelde (jeugd-)orkesten worden tot de 5e divisie toegelaten.

Buitenlandse harmonieorkesten worden toegelaten tot de ONHK, na toestemming van de organisatie en spelen in de divisie waarin ze in het eigen land gerechtigd zijn uit te komen.

5.2

Uitsluitend orkesten met amateurstatus mogen aan de ONHK deelnemen.

5.3

Een harmonieorkest kan zich inschrijven voor deelname aan de ONHK door het volledig ingevulde inschrijfformulier te sturen naar de wedstrijdsecretaris. Het inschrijfformulier is te vinden op de website van de organisatie. De datum van sluiting van de inschrijving wordt vermeld op het inschrijfformulier. De organisatie is bevoegd de inschrijftermijn te verlengen.

5.4

Het inschrijfgeld dat door elk deelnemend orkest moet worden betaald wordt vermeld op de website van de organisatie. Het verplichte inschrijfgeld wordt via een factuur in rekening gebracht.

Inschrijfgelden worden na sluiting van de inschrijftermijn niet terugbetaald, behalve in bijzondere situaties, welke door de organisatie zullen worden beoordeeld.

5.5

Deelnemende muzikanten en dirigenten hebben een toegangsbewijs voor de ONHK nodig. De prijzen voor de toegangsprijzen voor elk deelnemend orkestlid en dirigent worden vermeld op de website van de organisatie.

De deelnemersgelden voor de toegangsbewijzen wordt via een factuur in rekening gebracht.

Deelnemersgelden voor toegangsbewijzen worden niet terugbetaald, behalve in bijzondere situaties, welke door de organisatie zullen worden beoordeeld.

5.6

Door inschrijving voor de ONHK onderwerpt de inschrijvende vereniging zich aan het voor deze wedstrijden geldende reglement.

5.7

De organisatie behoudt zich het recht voor een maximum aan plaatsingen toe te kennen aan een divisie als deze blijkt te zijn overschreven. De organisatie is bevoegd een selectie uit de inschrijvende orkesten te maken op basis van de resultaten, behaald gedurende een periode van 5 jaar voorafgaand aan de betreffende editie van de ONHK. De orkesten die zich tot de vastgestelde sluitingsdatum, (zoals op de website van de organisatie is vermeld) hebben aangemeld, komen in aanmerking voor plaatsing op de ONHK. Orkesten die bij overschrijving van een divisie of anderszins niet geplaatst zijn voor de ONHK, krijgen tijdig bericht van de organisatie, zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van inschrijving van de ONHK.

5.8

Gehele artikel is komen te laten vervallen.

6. Jurering ONHK

6.1

De deelnemende orkesten worden beoordeeld door een jury, bestaande uit 3 personen.

6.2

De leden van de jury en haar voorzitter worden door de organisatie aangewezen, waarbij voor wat de Nederlandse juryleden betreft, ten minste 2 van de 3 juryleden voorkomt op de door de KNMO gepubliceerde jurylijsten.

6.3

Jurybeslissingen en –beoordelingen zijn bindend en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

6.4

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarbij meer interpretaties aan enig artikel gegeven kunnen worden, beslist de organisatie zo nodig in overleg met de jury.

6.5

Een beslissing van de organisatie is in alle gevallen bindend voor de deelnemers aan de ONHK.

6.6

De uit te voeren compositie dient conform de in de partituur aangegeven bezetting uitgevoerd te worden. Wijzigingen in de aangegeven bezetting komen voor de artistieke verantwoording van de dirigent.

7. Puntentoekenning en prijzen

7.1

Het maximaal te behalen aantal punten bedraagt 100.

De jury beoordeelt de uitvoering van het verplicht werk en kent een totaal aantal punten toe per jurylid. De puntenverzamelstaat wordt door de concourssecretaris gemiddeld en dat gemiddelde is de einduitslag per orkest.

Aan de hand van de behaalde puntentotalen wordt de uiteindelijke rangorde bepaald en worden de prijzen bekend gemaakt en uitgereikt.

De punten worden toegekend in hele getallen en/of halve getallen uit de cijferreeks van 0 tot en met 100. Het gemiddeld aantal punten wordt op halve punten afgerond, waarbij een gedeelde eerste plaats niet toe de mogelijke einduitslag behoord. De door de jury gegeven commentaren en ingevulde puntenlijsten, en de door het jurysecretariaat ingevulde puntenverzamelstaat komen ter beschikking van het deelnemend orkest na afloop van de concertwedstrijd.

7.2

De organisatie stelt prijzen beschikbaar voor de winnaars.

Het orkest dat in zijn divisie het hoogste aantal punten behaalt, mag zich tot de volgende ONHK Open Nederlands Harmonie Kampioen in deze divisie noemen.

Is er maar één deelnemer in een divisie, dan moeten er minimaal 80 punten behaald worden op de uitvoering van het verplichte werk om zich tot de volgende ONHK Open Nederlands Harmonie Kampioen in de betreffende divisie te mogen noemen.

8. Rechten en aansprakelijkheid

Deelnemende orkesten kunnen geen rechten ontlenen aan gemaakte foto’s of eventueel gemaakte audio-, CD- of DVD opnamen die al dan niet namens de organisatie worden gemaakt tijdens de concertwedstrijden.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, zoekraken, vermissingen of beschadigingen van eigendommen en/of instrumentarium van de deelnemende orkesten, musici en bezoekers van de ONHK.

9. Slot

Bij zaken waar een verschil van mening kan ontstaan, beslist de organisatie.